Om Unge Venstre

Norges liberale og radikale ungdomsorganisasjon

Unge Venstre ble stiftet 27.januar 1909. Vårt formål har siden den gang vært å stille kritiske spørsmål ved hvordan samfunnet fungerer og spre liberale ideer blant ungdom. Vi er ungdomsorganisasjonen til partiet Venstre, men er hundre prosent selvstendig i forhold til hva vi mener, sier og gjør. I dag teller Unge Venstre litt over 1000 medlemmer.

Vi har innflytelse på norsk politikk gjennom deltagelse i samfunnsdebatten, aksjoner, kampanjer og ikke minst gjennom deltagelse i Venstres organer. En del av våre medlemmer er også valgt inn i kommunestyrer rundt omkring i landet.

Det er mye som skjer i Unge Venstre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som medlem kan du velge og vrake blant seminarer, foredrag, kurs, sommerleir, UV-skolen og en mengde aktiviteter i utlandet. Unge Venstre samerbeider med liberale ungdomsorganisasjoner over hele verden for utbredelse av liberale ideer, menneskerettigheter og demokrati.

Vårt mål er å forandre verden og ha det gøy mens vi gjør det!

Klima

Klimatrugsmålet er ei av dei største utfordringane som har møtt menneskeheita. Det er stor fare for enorme sosiale og økonomiske følgjer som vil råke heile planeta. Vi må handle snøggt og på alle nivå av samfunnet, frå einskildmenneske gjennom lokalmiljø, til stat, region og globalt samarbeid. Løysinga er ikkje å finne i politiske einskildvedtak, men i ei omfattande og heilskapleg endring av dagens samfunnsmønster.


Skule

Unge Venstre vil ha ein skule der individet står i sentrum. Ein liberal skule har heile tida fokus på korleis kvar enkelt elev tileignar seg kunnskap. Difor må kvar enkelt skule, lærar og elev gjevast mest mogleg fridom til å tilpasse opplæringa. Elevar må utfordrast og oppmodast til å ta aktiv del i sin eigen læringsprosess.

Handel

Unge Venstre ønsker en fri og rettferdig verdenshandel der alle har like muligheter til å selge varene sine.  I dag foregår verdenshandelen på de rike lands premisser. Afrika sør for Sahara har med sine 689 millioner innbyggere en mindre andel av verdens eksport enn Belgia med bare 10 millioner innbyggere. Norge må være en pådriver internasjonalt for å få fjernet tollmurer og subsidier som holder fattige lands varer unna rike lands markeder.

EU

Unge Venstre ynskjer eit samla, demokratisk og grenselaust Europa som er ope og inkluderande andsynes omverda og som tek globalt ansvar for dei utfordringane verda møter i dag. Unge Venstre vil at alle europeiske statar, inkludert Noreg, vert samla i EU for å møte sams europeiske utfordringar med sams europeiske løysingar.

Dette er bare noe av våres politikk, du kan lese mer om våres politikk på Unge Venstres hjemmeside

Reklame
%d bloggere liker dette: